Konkurs za koordinatora projekta Global fonda

Ministarstvo zdravlja raspisalo je konkurs za poziciju koordnatora projekta Global fonda u Srbiji, Podrška aktivnostima udruženja građana u oblasti prevencije i kontrole HIV infekcije.

Opis posla:

 • Učestvuje u implementaciji projektnih aktivnosti u skladu sa javnim pozivima;
 •     Priprema javne pozive za prijavljivanje projekata i stara se da budu objavljeni na vreme.;
 •     Pruža podršku u poslovima koji se odnose na pripremu i sprovođenje postupaka javnih nabavki i stara se da javne nabavke budu izvršene na vreme;
 •     Stara se o usaglašenosti planiranja, izvođenja i praćenja izvršenja aktivnosti programa između Globalnog fonda i Ministarstva zdravlja, a po potrebi i drugih subjekata;
 •     Obaveštava projektni tim o faktičkim promenama koje je primetio tokom sprovođenja projekta i predlaže projektnom timu, u slučaju stvarne potrebe, zaključenje aneksa ugovora kojim bi se prevazišla promena;
 •     Organizuje, ažurira i arhivira dokumentaciju relevantnu za realizaciju projekta; usklađuje rad i obezbeđuje neometanu komunikaciju između članova projektnog tima sa različitim kontrolnim telima uključenim u upravljanje projektom, između organizacionih jedinica ministarstva, udruženja i zdravstvenih ustanova uključenih u projekat ;
 •     Učestvuje u izradi narativnih i drugih izveštaja u skladu sa zahtevima donatora;
 •     Učestvuje na svim sastancima i događajima vezanim za projekat;
 •     Vrši kontrolu blagovremene dostave narativnih i finansijskih izveštaja od strane korisnika sredstava i u skladu sa tim predlaže prenos sredstava u skladu sa zahtevima koje upućuju udruženja angažovana na projektu;
 •     Obezbeđuje programsku i institucionalnu podršku OCD koje ispunjavaju uslove za finansiranje;
 •     Redovno izveštava kontrolno telo o izvršenju projektnih aktivnosti projekta;
 •     Sarađuje sa predstavnicima Global fonda i omogućava im uvid u dokumentaciju nastalu u toku sprovođenja projekta, po njihovom zahtevu;
 •     Učestvuje u konsultacijama sa Global fondom ,uz predstavnike Ministarstva zdravlja;
 •     Nadgleda postupak zatvaranja projekta;
 •     Obavlja druge poslove koje su rezultat potreba projekta

O uslovima konkursa vidi OVDE.

Zainteresovani kandidati uz prijavu na oglas podnose fotokopije sledećih dokumenata:

 1. diplomu/uverenje o stečenom visokom stepenu obrazovanja na osnovnim akademskim studijama sa najmanje 240 ESPB, master akademskih studija, specijalističkih akademskih studija, ili osnovnih akademskih studija od najmanje 4 godine u oblasti pravnih ili ekonomskih nauka

 2. izvod iz matične knjige rođenih i venčanih (ako je došlo do promene prezimena);

 3. uverenje o državljanstvu;

 4. fotokopiju/očitanu ličnu kartu;

 5. ličnu i radnu biografiju sa adresom, kontakt telefonom i e-mail adresom;

 6. motivaciono pismo

Ministarstvo zdravlja će stupiti u kontakt sa kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog poziva i obaviti razgovor.

Rok za podnošenje prijava je 10 (deset) dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva.

Prijavu sa dokumentacijom (u zatvorenoj koverti) dostaviti poštom ili lično na adresu: Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Ul. Nemanjina 22-26, 11 000 Beograd.

Fotografija je preuzeta odavde.

04. Nov 2019.
Najnoviji konkursi