Poziv za trening za zaštitu i sigurnost dece i mladih

Centar za omladinski rad i u 2019. godini, uz podršku Ministarstva omladine i sporta i IOGT-NTO u okviru projekta Izazov 21 dana - promocija zdravih stilova života i prevencija rizičnog ponašanja nastavlja sa programom obuke za nosioce omladinskih aktivnosti. U periodu 15 – 17. novembra 2019. godine, u Ekološkom centru u Sremskim Karlovcima sprovodi se trening sa ciljem povećanja sigurnosti i zaštite dece i mladih u omladinskom radu kroz međusektorsku saradnju.

Programom je predviđeno da se kroz trening obuče referenti za zaštitu i sigurnost dece/mladih koji će unutar svojih udruženja/ kancelarija za mlade pokrenuti
proces kreiranja politika zaštite i sigurnosti dece i mladih. Ovakve politike obuhvataju sledeće aspekte: a) zdravo i sigurno okruženje u radu sa mladima; b) prepoznavanje i reagovanje u slučaju zlostavljanja dece i mladih.

Kriterijumi za odabir učesnika/ca:

  •  da su aktivni članovi/ce organizacije članice NAPOR, KOMS ili kancelarije za mlade koje ih nominuje;

  •  da imaju iskustvo direktnog rada sa mladima u trajanju od najmanje 1 godine;

  •  da poseduju visoku motivaciju za unapređenje bezbednosti i sistemske brige o mladima u lokalnoj zajednici.

Napomena:

Prednost će imati udruženja koja su u članstvu asocijacija NAPOR i KOMS i koja sprovode direktan omladinski rad. Prednost će imati kancelarije za mlade koje su uključene u vođenje omladinskih klubova/centara.

Proces prijave kandidata/kandidatkinja:

Kandidat/kinja popunjava prijavni formular u kojem pruža dokaze o iskustvu u direktnom omladinskom radu i motivaciji za učešće u projektu. Prijava je overena potpisom i pečatom od strane ovlašćenog lica udruženja, odn. kancelarije za mlade čime se potvrđuje da je kandidat/kinja nominovana za učešće u programu. Popunjen formular poslati najkasnije do 11. novembra 2019. godine do 17 časova na adresu tamara.banjac@czor.org sa naznakom Prijava za trening.

Slanjem prijave za trening kandidati/kinje se obavezuju na učešće u trodnevnom treningu, i na pokretanje izrade politike za zaštitu i bezbednost mladih unutar svog udruženja/ kancelarije za mlade. Centar za omladinski rad uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta i IOGT-NTO muvemnt pokriva sve troškove treninga (smeštaj, hrana, putni troškovi, rad trenerkinja) za učesnike/ce koji/e su prisutni/e tokom cele obuke.

Kontakt i dodatne informacije:

Ukoliko želiš više informacija o treningu obrati se koordinatorki obuke Tamari Banjac na telefon: 063454662 ili imejl adresu: tamara.banjac@czor.org.

05. Nov 2019.
Najnoviji konkursi