Podrška zajedničkog II – konkurs za mikroprojekte

U kontekstu neoliberalne komodifikacije i privatizacije javnih dobara i usluga,  sve većem broj ljudi umanjena je mogućnost zadovoljenja osnovnih životnih potreba, usled sistematske dominacije kapitalističke logike profitabilnosti i rasta. U takvoj situaciji koncept zajedničkih dobara (commons) se reaktuelizuje kao jedan mogući, politički značajan, alternativan model proizvodnje, upravljanja i korišćenja dobara, kao i bivanja zajednicom, koji se suprotstavlja kapitalističkoj logici.

Zajednička dobra, obuhvataju (prirodna ili stvorena)  dobra i zajednicu okupljenu oko proizvodnje i korišćenja dobara, njihove medjusobne odnose i procese upravljanja i odlučivanja koji se temelje na demokratskom, održivom modelu organizovanja kao načinu da se zadovolje zajedničke potrebe. Kao što to biva sa različitim ekonomskim i političkim konceptima koji dovode u pitanje proizvodnju zarad ostvarivanja profita, akterima inspirisanim zajedničkim dobrima potrebna je veća pomoć i podrška kako bi ostvarili pun potencijal za delovanje na polju razvoja zajedničkih dobara.

Podrška zajedničkog je inicijativa Platforme za teoriju i praksu društvenih dobra – zajedničko.org koja ima za cilj da  podrži mikroprojekte na polju/koji promovišu zajednička dobara sa iznosom od 50.000 do 150.000 dinara po projektu. Podrška zajedničkog biće realizovana kroz zajednički rad, razvoj i implementaciju ideja i uz podršku Platforme za teoriju i praksu društvenih dobara.

Ciljevi podrške zajedničkog su:

  • stvaranje novih ili unapređivanje postojećih zajedničkih dobara

  • dekomercijalizacija i/ili demokratizacija javnih dobara, poput obrazovanja, infrastrukture, prirodnih resursa, javnih prostora, itd.

  • popularizacija teorije i prakse zajedničkih dobara

  • stavljanje u fokus pitanja rada, zadruga, i alternativnih društveno ekonomskih modela poput odrasta.

Mikroprojekt se može realizovati kroz istraživanje; informisanje i obrazovanje; razvoj i unapređivanje javnih politika i zagovaranje; podizanje kapaciteta i direktne akcije.

Mikroprojekat može biti samostalan ili aktivnost u okviru većeg projekta za koji je potrebno sufinansiranje.

Realizacija je planirana u periodu između 1. januara 2020. i  31. avgusta 2020. godine.

Podrška zajedničkog je namenjene registrovanim organizacijama civilnog društva, neformalnim grupama i inicijativama, alternativnim medijima i svim pojedinkama i pojedinicima koji su se do sada kroz svoj aktivistički angažman bavili ili nameravaju da počnu da se bave zajedničkim dobrima.

Podršku zajedničkog organizuje Platforma za teoriju praksu društvenih dobara – zajedničko.org, a realizuju se uz podršku Fondacije za otvoreno društvo.

Ukoliko si zainteresovan/a za Podršku zajedničkog, molimo te da pošalješ popunjenu prijavu sa idejom za mikroprojekt, najkasnije do 1. decembra 2019. godine na: platforma@zajednicko.org. Svi koji se budu prijavili, dobiće obaveštenje o rezultatima izbora do 11. decembra. Tokom decembra sa izabranim akterima nastaviće se rad na daljem razvoju ideja.

Za sva pitanja, dodatna pojašnjenja u vezi sa pozivom ili za podršku pri popunjavanju prijave pisati na: platforma@zajednicko.org 

Informacije o konkursu kao i propratna fotografija preuzeti su odavde.

13. Nov 2019.
Najnoviji konkursi