Društveno odgovorno poslovanje

Društveno odgovorno poslovanje (DOP) je način na koji organizacije upravljaju svojim poslovnim procesima kako bi ostvarile pozitivan učinak na društvo. Sve te aktivnosti moraju biti u skladu sa interesima društva, u skladu sa zakonom i ostalim pravnim regulativama.

Ova vrsta poslovanja se sve brže razvija, jer je postalo praksa uglednih kompanija. Društveno odgovorno poslovanje ima i svoje sinonime: održivo poslovanje, korporativna društvena odgovornost, održivost itd.

Pre pedesetak godina ideja o društvenoj odgovornosti nije ni mislila da će da postane veoma važno područje menadžmenta. Ona je povezana sa gotovo svim granama organizacijske aktivnosti, od marketinga do zapošljavanja. Vremenom, pokazalo se da od ovakve prakse postoji višestruka korist, kako za organizaciju, tako i za celokupno društo. Danas je ovaj koncept prepoznat kao sastavni deo novog, održivog ekonomskog modela koji podrazumeva svest o novom položaju i značaju poslovnog sektora u savremenom, globalnom društvu i o odgovornosti koja iz njih proizilazi.

Briga za okruženje u kom neka organizacija deluje počinje sve više da utiče na korporativnu strategiju velikih firmi. Te promene u korporativnoj politici podstiču organizacije na razvijanje svesti i povećanje brige za društvo i okoline u kojoj deluju. Odlika odgovornih organizacija jeste fokus na strateškim dugoročno orijentirisanim ciljevima i aktivnostima koje doprinose njihovom ostvarenju.

U okviru Evropske unije, CSR (Corporate Social Responsibility) se po prvi put promoviše kao jedna od novih poslovnih politika 2001. godine kroz usvajanje Zelene knjige od strane Evropske komisije, da bi u narednim godinama Evropska komisija precizno definisala CSR kao koncept po kome kompanije integrišu društvena i ekološka pitanja u svoje poslovne operacije i u odnose sa zainteresovanim stranama, na dobrovoljnoj osnovi (White paper, European Comission).

Dobar primer društveno odgovornog poslovanja jeste organizacija Dostignuća mladih u Srbiji (Junior Achievement Serbia), koja je deo globalne mreže Junior Achievement Worldwide koja obuhvata 121 zemlju na svim kontinentima i predstavlja najveći svetski program preduzetničkog obrazovanja koji godišnje pohađa više od 10 miliona učenika.

U Srbiji je sprovođenje programa počelo 2005. godine. Tada je osnovana organizacija Dostignuća mladih. Kroz obrazovne programe iz oblasti preduzetništva i finansijske pismenosti prošlo više od 60 000 učenika iz 286 osnovnih i srednjih škola iz cele Srbije. Ovi učenici su bili u prilici da kroz teorijsku i praktičnu nastavu, mentorski program, kao i niz takmičenja, sajmova i konkursa, nauče po kojim principima funkcioniše biznis i da istovremeno budu podstaknuti da osmišljavaju i razvijaju svoje preduzetničke poduhvate.

Implementacija programa obavlja se uz pomoć nastavnika koji su obučeni kroz seminare, sertifikovane od strane Ministarstva prosvete Vlade Republike Srbije i poslovnog sektora koji je u prilici da kroz mentorstvo, predavanja i učešće na takmičenjima, aktivno učestvuje u procesu obrazovanja mladih. Takođe, realizaciju programa svuda u svetu pa i u Srbiji u najvećoj meri finansijski podržava upravo poslovni sektor. Programi preduzetničkog obrazovanja u Srbiji besplatni su kako za učenike tako i za nastavnike, i odvijaju se preko cele godine.

Nakon što završe školovanje, učenici imaju mogućnost da i dalje šire preduzetnički duh kroz učešće u radu Alumni kluba Dostignuća mladih. Već šest godina ovaj klub okuplja bivše polaznike programa sa ciljem da pruže podršku realizaciji aktivnosti na polju preduzetničkog obrazovanja, kao i da trenutne polaznike usmere na pravljenje veze između školskog, studentskog i poslovnog života.

U 2013. i 2014. godini, Evropska komisija proglasila je organizaciju Dostignuća mladih nacionalnim pobednikom u oblasti promocije preduzetništva, i drugoplasiranim na evropskom nivou. Dugogodišnje aktivno zagovaranje važnosti preduzetničkog obrazovanja u Srbiji rezultiralo je unošenjem aktivnosti Dostignuća mladih u aktuelne strategije i akcione planove Ministarstva privrede, Ministarstva prosvete i Ministarstva omladine i sporta.

Ovim se mladi pripremaju i osposobljavaju za jedan naredni uspešni život, rad u savremenom svetu, u kom će baš oni biti inovatori i preuzimati inicijativu. 

Takođe, Unija srednjoškolaca Srbije svake godine organizuje događaj Srednjoškolci za srednjoškolce. Srednjoškolci za srednjoškolce je ustaljen koncept u više zemalja u svetu, poznatiji kao Social Day. Bazira se na srednjoškolskom aktivizmu i društveno odgovornom poslovanju preduzeća. Projekat je prvi put realizovan 1962. godine u Švedskoj, da bi se potom proširio na Norvešku, Dansku, Finsku, Nemačku, Italiju, Holandiju i SAD. Projekat „Srednjoškolci za srednjoškolce“ prvi put je realizovan u Srbiji 2010. godine i od tada ga realizuje Unija srednjoškolaca Srbije (UNSS).

UNSS veruje da je vreme da mladi preuzmu odgovornost i inicijativu za rešavanje svojih problema!Projekat je u toku prethodnih godina uspešno realizovan, a koncipiran je tako da određeni broj srednjoškolaca/ki jednog dana u toku školske godini ne pohađa nastavu, već ide na praksu u privatna i javna preduzeća i na taj način promoviše srednjoškolski aktivizam.

Sa druge strane, sva preduzeća zainteresovana da podrže srednjoškolce i srednjoškolke, njihovu edukaciju za pisanje projekata, a zatim i realizacije njihovih projekata, doniraju Prvi srednjoškolski fond Srednjoškolci za srednjoškolce, koji je osnovala Unija srednjoškolaca Srbije, naslanjajući se na koncept društveno odgovornog poslovanja.

Sredstva sa pomenutog fonda koriste se za organizaciju treninga za pisanje projekata učeničkim parlamentima, koji učestvuju u realizaciji projekta, kao i na realizaciju projekata koje učenički parlamenti budu podneli putem javnog konkursa koji UNSS raspisuje početkom školske godine.U realizaciji projekta je do sada učestvovalo više od 30 gradova i opština u Srbiji, 8000 srednjoškolaca, 1600 preduzeća i finansirano je preko 70 projekata učeničkih parlamenata. Za odabir projekata učeničkih parlamenata koji će biti finansirani, svake godine sastaje se tim predstavnika i predstavnica Upravnog odbora Unije srednjoškolaca Srbije i stručnjaka u oblasti omladinskog aktivizma.

Srednjoškolci za srednjoškolce je samoodrživ projekat, a to znači da se deo prikupljenih sredstava ostavlja za pokretanje projekta naredne godine. Fond raste iz godine u godinu, kao i broj učenika i učenica koji/e učestvuju u projektu i preduzeća koja društveno odgovorno posluju, podržavajući na taj način mlade i razvoj lokalne zajednice.Za realizaciju projekta „Srednjoškolci za srednjoškolce“ u svakoj opštini/gradu zadužen/a je po jedan/a lokalni/a koordinator/ka Unije srednjoškolaca Srbije, sinhrono sa nacionalnim UNSS timom.

A sada je red na tebe, da budeš društven/a, otvoren/a i spreman/a da menjaš svet i načiniš ovaj mali korak, koji će posle puno da vredi. 

Izvori:

http://www.ja-serbia.org/sr/o-nama

https://hr.wikipedia.org/wiki/Dru%C5%A1tveno_odgovorno_poslovanje

http://www.srednjoskolci.org.rs/szs/

Fotografija je preuzeta sa ovog sajta.

06. Jul 2017.
Uredništvo
Poslednji tekstovi