Otkrij

Kakva je procedura za nostrifikaciju diplome?

Kakva je procedura za nostrifikaciju diplome?

Nostrifikacija je reč latinskog porekla. Izvorno nostrificatio znači usvajanje, odnosno primanje u građanstvo. Danas, pod nostrifikacijom podrazumevamo proces kojim se diploma ili svedočanstvo koje je stečeno van matične zemlje priznaje kao validno za korišćenje u matičnoj zemlji.

Nostrifikacija diplome (ili svedočanstva) koja je stečena u inostranstvu neophodna je kako bi dalje studiranje ili zaposlenje osobe pod punim kvalifikacijama u Srbiji bilo moguće. Jednom nostrifikovana diploma ima istu vrednost kao diploma koja je stečena u Srbiji.

Tokom trajanja procesa nostrifikacije potreban je prevod za nostrifikaciju. Prevod za nostrifikaciju vrši ovlašćeni prevodilac ili sudski tumač, koji će dobijeni dokument prevesti na srpski jezik, verno originalu.

Ko vrši nostrifikaciju?

Nostrifikaciju diploma i svedočanstava završene srednje škole vrši Ministarstvo prosvete Republike Srbije. U Ministarstvu prosvete za nostrifikaciju je zadužen centar ERIK/NARIK, koji je sa radom počeo pre četiri godine, a do sada je izvršio nostrifikaciju preko 4.000 obrazovnih dokumenata.

Ako podnosilac zahteva živi na teritoriji AP Vojvodine za nostrifikaciju je zadužen Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje.

Nostrifikacija diploma visokih škola i fakulteta reguliše se na samom univerzitetu odnosno visokoj školi, jer je proces nostrifikacije regulisan statutom obrazovne ustanove.

Dokumenta potrebna za nostrifikaciju

Za proces nostrifikacije diplome neophodno je pripremiti sledeća dokumenta:

  • Obrazac zahteva za priznavanje dokumenata iz srednje škole (moguće ga je preuzeti na sajtu Ministarstva prosvete ili u visokoškolskoj obrazovnoj ustanovi).
  • Originalni dokument čija nostrifikacija treba da bude izvršena i njegov prevod. Prevod za nostrifikaciju može izvršiti samo ovlašćeni prevodilac.
  • Za nostrifikaciju diplome srednje škole na uvid mogu biti zatražena svedočanstva poslednjeg ili svih razreda završene srednje škole (neophodno je da budu prevedena, prevod za nostrifikaciju ne može obaviti nestručno lice, već isključivo ovlašćeni prevodilac - sudski tumač).
  • Diplome stečene u Crnoj Gori, Hrvatskoj ili Bosni i Hercegovini se ne prevode.
  • Dokaz o uplaćenoj taksi za nostrifikaciju (različite su takse za nostrifikaciju srednjoškolskih i univerzitetskih diploma, trebalo bi se raspitati u Ministarstvu, odnosno na univerzitetu).

Postupak nostrifikacije diplome

Nakon što je predat obrazac zahteva za priznavanje dokumenata iz srednje škole/sa fakulteta, počinje postupak nostrifikacije.

Institucija koja se bavi procesom nostrifikacije prvo mora da prouči obrazovni sistem zemlje u kojoj je diploma stečena. Ukoliko je institucija koja vrši nostrifikaciju već imala priliku da nostrifikuje dokumenta iz obrazovne ustanove u kojoj je diploma stečena, ceo proces će biti brži i kraći, jer neće biti potrebe za ponovnim istraživanjem okolnosti i uslova školovanja.

Ukoliko se nastavni plan i program inostrane obrazovne ustanove i njenog ekvivalenta na domaćoj teritoriji ne podudaraju, učenik će morati da polaže razliku ispita ili da izađe na proveru znanja pred stručnom komisijom.

Vremenski period koji je potreban za nostrifikaciju diplome nije moguće precizirati. Zavisi od ustanove do ustanove. Po pravilu srednjoškolske diplome moraju biti nostrifikovane u roku od 30 dana od datuma podnošenja zahteva. Kada je reč o visokim školama i univerzitetima, ne postoji zakonom određen rok, stoga vreme trajanja postupka nostrifikacije može biti i više meseci.

Epilog procesa nostrifikacije je rešenje o nostrifikaciji.

Napomena o priznavanju će biti unešena na originalni dokument i na jedan primerak prevedenog dokumenta.

Upis na dalje školovanje kada je nostrifikacija u toku

Dešavaju se slučajevi da je učenik završio srednju školu u inostranstvu, a želi da nastavi da se školuje u Srbiji. Dokumenta za nostrifikaciju su predata, ali proces nostrifikacije nije završen, iako je upisni rok pri kraju. U ovakvim slučajevima, upis je omogućen i bez nostrifikovanih dokumenata.

Obrazovna institucija izdaje potvrdu da je postupak nostrifikacije u toku, a tu potvrdu je neophodno priložiti uz ostala upisna dokumenta prilikom konkurisanja za upis. Ako nostrifikacija diplome bude odbijena, upis na višu školu ili fakultet će biti poništen.

Odbijena nostrifikacija

U određenim slučajevima obrazovna institucija može odbiti zahtev za nostrifikaciju, a dešava se i da nostrifikacijom bude utvrđen neodgovarajući nivo obrazovanja ili različita akademska titula.

Ukoliko se to desi, ne postoji pravo na žalbu Ministarstvu prosvete, niti na ponovnu predaju zahteva za nostrifikaciju nekoj drugoj obrazovnoj instituciji. Tužba koja se podnosi Upravnom sudu je jedini preostali korak.

Diplome iz bivših republika SFRJ

Za svedočanstva i diplome srednjih i visokih škola, kao i fakulteta, koje su stečene u bivšim republikama SFRJ (Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Severna Makedonija, Slovenija) nije potrebna nostrifikacija.

Za diplome stečene u Republici Srpskoj nostrifikacija takođe nije potrebna.

Diplome stečene na Kosovu

U centru za nostrifikaciju Ministarstva prosvete na čekanju je preko stotinu diploma stečenih na teritoriji Kosova. Ministarstvo je izjavilo da od osnivanja centra, 2015. godine, nijedna diploma na kojoj piše Kosovo Republika nije nostrifikovana. Svi koji su podneli zahtev za nostrifikaciju kosovskih dokumenata obavešteni su da su njihovi zahtevi na čekanju do završetka Briselskog sporazuma između Beograda i Prištine, koji će regulisati status Kosova i priznavanje diploma.

Autor: Vladan Medaković

Najnovije