Otkrij

Autostoperski vodič kroz UN ciljeve održivog razvoja

Autostoperski vodič kroz UN ciljeve održivog razvoja

Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) 10. i 11. juna organizovala je onlajn Forum omladinske politike sa temom Mladi i ciljevi održivog razvoja.

Ukoliko nisi imao/la prilike da prisustvuješ događaju ili si zakasnio/la sa prijavom, sa ovim važnim temama možeš se upoznati putem nove KOMS publikacije Autostoperski vodič kroz ciljeve održivog razvoja Ujedinjenih nacija.

Agenda 2030 i ciljevi održivog razvoja predstavljaju globalnu, sveobuhvatnu i zajedničku vrednosnu orijentaciju za usmeravanje čovečanstva ka održivom razvoju u ekonomskom, socijalnom i ekološkom pogledu. Agenda je usvojena na sednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 2015. godine i bazirana je na 17 ciljeva sa 169 pripadajućih potciljeva kojima se usmerava težište budućeg razvoja planete ka iskorenjivanju svih oblika nejednakosti među ljudima, omogućavanju pristupa civilizacijskim tekovinama poput obrazovanja, zdravstvene zaštite, dostojanstvenog rada, promeni modela potrošnje i proizvodnje koji bi u obzir uzeli potrebe budućih generacija, zaustavljanje efekata klimatskih promena i jačanje partnerstva i poverenja između institucija i građana.

Ciljevi održivog razvoja imaju ambiciju da od 2015. do 2030. godine doprinose revolucionarnim promenama u ključnim oblastima važnim za ljudski i planetarni napredak.

Svrha ove publikacije ogleda se u stavljanju fokusa na mlade kao ključne aktere u doprinosu ostvarivanja ciljeva održivog razvoja u našem društvu. Ova uloga nije posebno nova budući da su se mladi u mnogim dosadašnjim razvojnim agendama imanovali nosiocima razvoja i glavnim polugama u skladu sa čim su im i obećavane uloge presudnih društvenim činilaca, koje su najčešće bile u nesrazmeri sa omogućavanjem konkretnih alata i prilika da obećane uloge ostvare.

Publikacija te na veoma koristan i zanimljiv način upoznaje, pre svega, sa pojmom održivosti i ciljeva održivog razvoja, njihovim potciljevima i klasifikacijom. Samedin Rovčanin, autor Autostoperskog vodiča, osvrnuo se i na pitanje da li se i koliko svi slažu oko ciljeva održivog razvoja, pitanje finansiranje istih i položaj naše zemlje. Poseban deo posvećen je ciljevima održivog razvoja i ulogom mladih, kao i naglaskom na to šta je to što ti možeš da uradiš.

Publikacija je nastala kao rezultat projekta Zajedno za mlade koji KOMS sprovodi uz podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije. Deo projekta koji se odnosi na promociju Agende 2030 i ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija (UN Sustainable Development Goals) osmišljen je sa ciljem da upozna mlade i organizacije kojima mladi rukovode i koje se bave omladinskim pitanjima sa osnovama ciljeva održivog razvoja i da ih motiviše da se angažuju u implementaciji.

Autorka: Jelena Dadić

Delovi teksta preuzeti su odavde.

Najnovije