Posao

KOMS: Konkurs za istraživača/icu, saradnika/cu

KOMS: Konkurs za istraživača/icu, saradnika/cu

Krovna organizacija mladih Srbije poziva istraživače/ice da se prijave na konkurs za angažovanje saradnika/ce – istraživača/ice za izradu Alternativnog izveštaja o položaju i potrebama mladih

Alternativni izveštaj četvrtu godinu zaredom i angažovanje saradnika istraživača sprovodi se kroz projekat: Glas mladih u demokratskim procesima koji realizuje Krovna organizacija mladih Srbije u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom, u okviru programa Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji, uz podršku Švedske.

Alternativni izveštaj već četiri godine obuhvata niz oblasti koje se tiču mladih i omladinske politike: normativni i institucionalni okvir, mladi na tržištu rada, obrazovanje, bezbednost, politička participacija, poverenje u političke institucije, političke vrednosti, vrednosti prema širim društvenim pitanjima, mediji, volontiranje itd.

Istraživanje obuhvata korišćenje različitih metoda istraživanja koji su korišćeni u prethodna tri izveštaja: desk istraživanje, kvalitativno (fokus grupe i dubinski intervjui) i kvantitativno (onlajn upitnik). Kao dodatak za izveštaj za 2020. godinu biće urađena i analiza rada resornih i drugih važnih institucija za mlade i urađena dva predloga javnih politika za teme koje mladi prepoznaju kao prioritetne.

Iz sredstava institucionalne podrške plan je da se angažuje jedan saradnik/ca-istraživač/ica koji bi pomogli glavnom istraživaču na realizaciji istraživanja, obradi podataka i pisanju izveštaja i predloga politike. 

Angažovanje istraživača/ice za period: 1. april – 30. jun 2020. godine.
Rok za prijavu na konkurs: 29. februar 2020. godine do 23:59 časova
Naknada za istraživača/icu: 95.000 dinara bruto
Adresa za prijavu na konkurs: konkurs@koms.rs

Minimum uslova za konkurisanje:

 1. Diploma osnovnih studija u oblasti društveno-humanističkih nauka
 2. Makar jedan rad na istraživačkom projektu/istraživanju
 3. Poznavanje osnova kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja
 4. Istraživačke veštine 

Opis poslova istraživača-saradnika:

 1. Sa glavnim istraživačem postavlja okvir celokupnog istraživanja (projekat istraživanja)
 2. Sa glavnim istraživačem radi desk istraživanje i prati rad institucija
 3. Sa glavnim istraživačem kreira pitanja za online upitnik
 4. Sa glavnim istraživačem kreira i realizuje kvalitativno istraživanje (kreira pitanja i vodiče kroz fokus grupe ili intervju, bira sagovornike, kontaktira sagovornike, organizuje fokus grupe, pomaže u vođenju i pravi transkripte sa fokus grupa/intervjua)
 5. Podatke dobijene kroz online upitnik prenosi iz Excel dokumenta u SPSS bazu (nije neophodno poznavanje rada u SPSS-u)
 6. Sa glavnim istraživačem radi na obradi podataka (deskriptivna statistika)
 7. Sa glavnim istraživačem piše Alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih 
 8. Sa glavnim istraživačem radi na izradi dva predloga javnih politika na osnovu rezultata istraživanja

Sadržaj prijave:

 1. Biografija ponuđača/ice sa naznačene tri ključne reference relevantne za ovaj angažman (objavljen rad, učešće na projektu, učešće u  istraživanju i sl.)
 2.  Kratak opis motiva prijave, izazova koji te očekuju ili predlog za unapređenje Alternativnog izveštaja (po izboru do jedne strane)

Kriterijumi i rokovi za izbor:

Komisija KOMS će do 20. marta doneti odluku o izboru kandidata/kinje, na osnovu sledećih kriterijuma:

 1.   Iskustvo i reference istraživača/čice (70% bodova)
 2.   Motivi, izazovi, predlozi za unapređenje (30% bodova)

Za više informacija možeš kontaktirati imejl: stefan.djordjevic@koms.rs  ili broj telefona: 062467277

Tekst i fotografija preuzeti su sa ovog sajta.

Najnovije