Bujanovačke i ORD Bujanovac: Mladi u akciji

Bujanovačke i ORD Bujanovac: Mladi u akciji

Projekat ima za cilj da doprinese boljem ostvarivanju prava mladih Srba i Albanaca na jugu Srbije. 

Opštine Bujanovac, Preševo i Medveđa su opštine na jugu Srbije koje, osim siromaštva, velike stope nezaposlenosti i demografske uloge albanske nacionalne manjine karakterišu i poremećeni etnički odnosi. Sa druge strane, procenat migracije mladih iz ovih opština jedan je od najvećih u Srbiji. Pitanjima mladih se ne bave ni nadležne institucije ni sami mladi, kod kojih je primetan nedostatak aktivizma i nedovoljna edukovanost o sopstvenim pravima. Kod mladih iz albanske nacionalne manjine postoji velika neinformisanost u vezi sa njihovim pravima, koja su vrlo često u fokusu javnosti. 

 

Projektom Ostvarivanje prava albanske nacionalne manjine na jugu Srbije/Mladi u akciji edukovaće se mladi ljudi, ojačati omladinski aktivizam, a problemi mladih i njihova prava staviti u fokus javnosti, dok će građani i građanke će imati dostupnije informacije o navedenim problemima. 

Specifični ciljevi projekta su unapređenje kvaliteta javne debate i informisanosti građana na jugu Srbije o potrebama mladih Srba i Albanaca, kao i jačanje uloge mladih Srba i Albanaca kao zastupnika interesa kroz njihovo povećano uključivanje u definisanju problema i rešenja.

Projekat se realizuje u periodu od 1. oktobra 2021. godine do 31. maja 2022. godine.


Portal Bujanovačke je osnovan 2015. godine i jedini je medij na jugu Srbije koji ima produkciju i na srpskom i na albanskom jeziku. Bujanovačke doprinose izgradnji društva zasnovanog na demokratskim principima, koje neguje visoke standarde slobode medija, novinarstva i štiti profesionalne novinare/keBujanovačke su ujedno i najčitaniji portal u opštinama Bujanovac, Preševo i Medveđa sa prosečno 200.000 jedinstvenih poseta na mesečnom nivou. Bujanovačke karakteriše redakcija koju čine nagrađivani novinari iz albanske i srpske zajednice.  


Organizacija za razvoj i demokratiju Bujanovac je multietnička nevladina organizacija, osnovana 2003. godine, čije jezgro čine aktivisti raznih nevladinih organizacija iz Bujanovca, Vranja, Medveđe i Preševa, koji su svojim ličnim angažovanjem odigrali veliku ulogu u procesu rešavanja krize na jugu Srbije. Grupa aktivista i aktivistiknja smatrala je da je nužno da postoji nevladina organizacija koja za jedini cilj ima očuvanje i poboljšanje ljudskih prava na jugu Srbije, a koja je pritom potpuno nezavisna od političkih uticaja.