Udruženje studenata sa hendikepom i FoNet: Inkluzivne političke generacije mladih

Udruženje studenata sa hendikepom i FoNet: Inkluzivne političke generacije mladih

Projekat je odgovor na problem koji se odnosi na aktivizam mladih sa hendikepom i predstavu koja o njima postoji u opštoj javnosti, a značaj projekta ogleda se u povećanju učešća mladih sa hendikepom u političkim procesima u društvu. 

Političke partije u Srbiji ne prepoznaju mlade sa hendikepom kao aktivne osobe koje mogu doprineti razvoju rada partije, a sa druge strane mladi ljudi sa hendikepom zbog konstantnog nailaženja na barijere i nerazvijene sisteme podrške često nisu osnaženi i motivisani da se upuste u društveni i politički aktivizam. Osim toga, mladi sa hendikepom su u medijima najčešće predstavljeni kroz stereotipe i naglašavanje hendikepa, heroizaciju i uzdizanje ili su prikazani kao pasivni primaoci pomoći i milostinje. Mediji imaju ogroman uticaj na kreiranje stavova javnog mnjenja i stoga je neophodno da mladi sa hendikepom budu više prisutni u medijskim sadržajima, kao i da novinari i novinarke ovoj temi pristupaju na adekvatan način u skladu s principima medijske etike.  

 

OCD za mlade će u okviru projekta Inkluzivne političke generacije mladih organizovati sastanke sa predstavnicima političkih partija i pokreta i dati konstruktivne predloge za unapređenje programa političkih partija koji se odnose na podršku osoba sa hendikepom i inkluzivne politike. Kroz edukativne radionice i treninge predstavnici partija biće osnaženi za uključivanje mladih sa hendikepom u njihove aktivnosti, dok će mladi sa hendikepom biti motivisani za društveni i politički aktivizam. Aktivnosti medijskog partnera na projektu će omogućiti veći nivo vidljivosti mladih sa hendikepom u društvu, a samim tim i to da mladi sa hendikepom u javnosti budu prepoznati kao aktivni i ravnopravni akteri u oblasti društvenog aktivizma.

Projekat se realizuje od 1. oktobra 2021. godine do 31. maja 2022. godine.

 

Udruženje studenata sa hendikepom (USH) je nevladina, nestranačka, neprofitna organizacija koja postoji od 2000. godine i od tada se bori za ostvarivanje i poštovanje ljudskih prava i izjednačavanje mogućnosti mladih i studenata sa hendikepom kroz kreiranje uslova za inkluzivno formalno i neformalno obrazovanje i primenu socijalnog modela pristupa hendikepu. USH je jedna od prvih organizacija u Srbiji koja okuplja mlade ljude sa različitim tipovima hendikepa, bez obzira na medicinsku dijagnozu, kao i mlade ljude bez hendikepa kroz inkluzivnicross-disability pristup. Glavne oblasti delovanja udruženja su visoko obrazovanje, neformalno obrazovanje, omladinski rad, aktivizam, zapošljavanje mladih sa hendikepom i politička participacija mladih sa hendikepom. 


FoNet je nezavisna, privatna novinska agencija osnovana u Srbiji 1994. godine u skladu sa standardima profesionalnog i nepristrasnog novinarstva. FoNet dosledno podržava i primenjuje principe profesionalnog novinarstva koje su postavili Međunarodna federacija novinara (IFJ) i Nezavisno udruženje novinara Srbije (IJAS). FoNet je razvio inovativnu multimedijalnu i multiplatformsku produkciju vesti u Srbiji.