Proaktiv i Media Reform Centar Niš: Zajedno za mlade

Proaktiv i Media Reform Centar Niš: Zajedno za mlade

Projekat Zajedno za mlade teži da doprinese boljem položaju mladih, njihovom informisanju i učešću u procesu donošenja odluka i sprovođenju neophodnih demokratskih promena u Gradu Nišu.

Čini se da je saradnja organizacija za mlade sa institucijama u lokalnoj zajednici koje se bave mladima sporadična, zbog čega su mladi isključeni iz procesa donošenja odluka. Kako bi pitanja mladih i lokalne omladinske politike bila ponovo postavljena na dnevni red svih lokalnih aktera koji rade sa mladima i za mlade, potreban je konkretan zajednički rad.  Zbog toga su, u želji da daju doprinos boljem položaju mladih i njihovom informisanju, Proaktiv i Media Reform Centar Niš pokrenuli projekat Zajedno za mlade.

 

Javne debate i fokus grupe o lokalnoj omladinskoj politici, kao i istraživanje o percepciji mladih o trenutnom stanju njihovih problema i potreba, samo su neke od aktivnosti koje planiraju u okviru ovog projekta. Cilj je prepoznati na koji način se mladi mogu uključiti u donošenje odluka i demokratske promene, a konačan rezultat projekta će biti definisanje smernica i preporuka za dalji razvoj lokalne omladinske politike.

Proaktiv će kroz svoje aktivnosti uticati na to da akteri omladinske politike, ali i sami mladi, zajedno rešavaju probleme mladih u lokalnoj zajednici, dok će Media Reform Centar kroz svoje aktivnosti podizati nivo informisanosti i zainteresovanosti mladih za lokalnu omladinsku politiku.

Projekat se realizuje u periodu od 1. oktobra 2021. godine do 31. maja 2022. godine. 

 

Prоаktiv је orgаnizаciја civilnog društva osnovana u fеbruаru 2010. gоdinе. Dеsеt iskusnih аktivistа ОCD sа prеkо 65 gоdinа iskustvа rаdа u civilnom sеktоru, pоsеbnо u оmlаdinskоm prоgrаmu, оdlučilо је dа оsnuје Prоаktiv. Proaktiv tim је оsnоvаn јеr vеruје u budućnоst prоfеsiоnаlizоvаnоg sеktоrа kојi је dео grаđаnstvа, sаživlјеn sа rеаlnim prоblеmimа i pоtrеbаmа lјudi u lоkаlnim zајеdnicаmа i sprеmаn dа prоfеsiоnаlnо i оdgоvоrnо pristupi rеšаvаnju tih prоblеmа. Misija organizacije je stvaranje podsticajnog, proaktivnog okruženja kroz građanske akcije u jugoistočnoj Srbiji i lokalnim zajednicama na Balkanu.

 

Portal mediareform.rs je magazin koji se bavi društvenim pitanjima od važnosti za jug i istok Srbije sa posebnim interesovanjem za pitanja slobode medija, javnog interesa u medijima, jačanje medijske pismenosti kod građana, kao i za pitanja decentralizacije i demetropolizacije Srbije i afirmisanja južne i istočne Srbije. Posebno polje interesovanja predstavlja jačanje civilnog sektora, izgradnja i osnaživanje građanskog aktivizma, kao i građanskog društva u celini.