Sinhro i Panpress: Od tokena do građana - učešće mladih u životu grada

Panpress: Od tokena do građana - učešće mladih u životu grada

Kroz aktivnosti projekta Od tokena do građana - učešće mladih u životu grada partner će težiti da poveća učešće mladih kao pokretača neophodnih demokratskih promena u gradu Pančevu, stvori podsticajno okruženje za partnerstvo lokalnih medija i mladih, kao i da pokrene dijalog između mladih i donosioca odluka u Pančevu.

Kroz čitav proces vrednosni aspekt razvoja demokratije, zaštite ljudskih prava i vladavine prava će biti prisutan i promovisan. Ovo je vrlo važno, s obzirom da su mladi izloženi uticaju različitih vrsta medijskih i društvenih sadržaja koje guraju njihove stavove u sasvim drugi vrednosni opseg.

Ovaj projekat će pomoći boljoj vidljivosti (kako problema tako i predloga za rešavanje) mladih i približiti generacijski jaz, sa ciljem pridobijanja opšte javnosti za rešavanje problema mladih kroz demokratske procese. 

Kroz ovaj projekat, mladi će imati priliku da javnosti predstave svoje potrebe, interesovanja, kreativnost, aktivizam, da se edukuju i podstaknu svoje vršnjake na aktivizam. S druge strane, široj javnosti će biti prezentovan medijski sadržaj koji će između ostalih birati mladi ljudi, u skladu sa novinarskom profesijom, bez senzacionalizma, što će uticati na otklanjanje stereotipa i predrasuda o mladima kod šire publike.

Panpress je medij civilnog društva, nastao u februaru 2017. godine, u cilju objektivnog izveštavanja građana i građanki grada Pančeva o dešavanjima u njihovom gradu.

Osim što obaveštavaju javnost o događajima i pojavama u gradu, cilj Panpress-a je da analiziraju i istražuju pojave i procese u gradu i tako ponude čitaocima i objašnjenje, pozadinu određenih dešavanja.

Ovaj medij insistira na poštovanju Kodeksa novinara i trudi se da izveštava u skladu sa postulatima profesije.