Mingl kutak

Šta je Savet za mlade i kako da se uključiš?

Šta je Savet za mlade i kako da se uključiš?

Ukoliko na mladima svet ostaje, potrebno je obezbediti uslove za omladinski aktivizam i uključiti mlade u procese donošenja odluka. Ukoliko pođemo od toga da nisu svi mladi pasivni posmatrači, već da među mlađim generacijama i te kako postoje oni koji su proaktivni, kreativni i voljni da se angažuju oko problema u zajednici, postavljamo pitanje: Kako to možemo uraditi?

Jedna od mogućnosti jeste uključivanje u rad Saveta za mlade. A šta je Savet za mlade i kako to telo funkcioniše?

Savet za mlade je savetodavno telo Vlade Republike Srbije koje podstiče i usklađuje aktivnosti u vezi sa razvojem, ostvarivanjem i sprovođenjem omladinske politike i predlaže mere za njeno unapređivanje. Savet za mlade čine predstavnici/e organa državne uprave u čijem su delokrugu oblasti od interesa za mlade, pokrajinskog organa uprave nadležnog za pitanja mladih, udruženja i saveza mladih, kancelarija za mlade, zajednički predstavnik nacionalnih saveta nacionalnih manjina i ugledni stručnjaci.

Najmanje jednu trećinu članova Saveta za mlade čine predstavnici mladih iz reda udruženja i saveza mladih i za mlade, koje u skladu sa članom 14 Zakona o mladima, predlaže Krovna organizacija mladih Srbije kao zakonski priznat krovni savez od strane Ministarstva omladine i sporta.

Šta rade mladi u Savetu za mlade?

Kao savetodavno telo Vlade, Savet obezbeđuje da se glas mladih čuje i uvaži, tako da mladi učestvuju u izradi, sprovođenju i praćenju realizacije javnih politika, na ravnopravnoj osnovi, pod istim uslovima i sa jednakom moći odlučivanja kao predstavnici i predstavnice institucija.

Predstavnici i predstavnice mladih u savetodavnom telu Vlade RS:

  • zastupaju stavove mladih u Republici Srbiji, obavljaju redovne konsultacije sa mladima i osiguravaju da se njihovi prioriteti nađu na agendi donosioca odluka;
  • podstiču i usklađuju aktivnosti u vezi sa razvojem, ostvarivanjem i sprovođenjem omladinske politike, na nacionalnom i lokalnom nivou;
  • predlažu mere za unapređivanje omladinske politike u Srbiji, na bazi aktuelnih podataka iz istraživanja o položaju mladih;
  • predlažu mere za usklađivanje i koordinisanje aktivnosti ministarstava i drugih organa nadležnih za posebne oblasti u omladinskom sektoru i svih drugih subjekata omladinske politike, u skladu sa strateškim i zakonskim aktima iz ove oblasti.

Mladi članovi i članice Saveta redovno učestvuju i na koordinacionim sastancima koje organizuje Krovna organizacija mladih Srbije sa ciljem usaglašavanja stavova, konsultacija sa mladima, ali i organizacijama mladih i za mlade. Predstavnik/ca mladih obavlja svoj mandat za vreme trajanja aktuelnog saziva Vlade i/ili do navršenih 30 godina života.

Kako možeš da se uključiš u rad Saveta?

Predstavnici/e mladih u Savetu za mlade predstavljaju interese i potrebe svih mladih osoba sa teritorije Republike Srbije. Upravo iz ovog razloga, pozivamo sve mlade osobe, udruženja mladih i za mlade i saveze mladih da se uključe u rad Saveta za mlade kroz podnošenje svojih inicijativa.

Ukoliko imaš ideju, predlog ili rešenje za koje misliš da bi trebalo da čuju predstavnici/e mladih u Savetu za mlade i da upravo te teme treba da se nađu na dnevnom redu sledeće sednice Saveta za mlade, slobodno nam prosledi svoju inicijativu. Mladi predstavnici/e u Savetu za mlade će uzeti u obzir sve inicijative koje pristignu i na osnovu njih, predlagati tačke dnevnog reda na sednicama Saveta za mlade.

Kako dostavljaš inicijativu?

Svoju inicijaitivu potrebno je da uneseš u OVAJ formular. Nakon što popuniš formular, potrebno je da ga pošalješ na imejl adresu: savet@zamlade.rs

Ukoliko imaš bilo kakva pitanja ili predloge, možeš da pišeš na istu ovu imejl adresu.

 

Delovi teksta preuzeti su odavde i odavde, a fotografija sa ovog sajta. 

Najnovije