Videopedija

Ovo predavanje govori o samom životu i delu Huana Rulfa, ali i o priči “Kaži im da me ne ubiju” i pouci koju ona nosi sa sobom. Naime, u ovom delu, Huvensio Nava je osuđen na smrt zbog ubistva koje je počinio pre 35 godina i moli, kako svoga sina da im kaže da ga ne ubiju, tako i sudiju, koji je sin Don Lupea, kojeg je Huvensio ubio. U delu se prepliću motiv straha, osvete, a najviše smrti.
U ovom predavanju predstavljena je radnja romana ,,Sto godina samoće’’. Takođe su predstavljene glavne karakteristike likova ovog romana, i tumačenje dela od strane autorki video snimka.
O konceptu Youth2Business Beogradske otvorene škole i važnosti povezivanja mladih sa poslovnim sektorom.
Koji su to kratkoročni i dugoročni prioriteti i ciljevi u borbi protiv klimatskih promena do 2020, odnosno 2030. godine? Koje su to obaveze Srbije kao zemlje kandidatkinje u procesu pristupanja Evropskoj uniji?
O istraživanju Beogradske otvorene škole za jačanje transparentnosti lokalnih samouprava govori Sanja Nasevski.
Jedan od mehanizama za praćenje kako država radi i šta radi za nas jeste informator o radu.
Ko su tačno formalni predstavnici pregovaračkih strana u procesu pregovaranja i pristupanja EU? Ko koordinira procesom? U kojoj formi se odvija proces pregovaranja?
Ko je sve uključen u proces pristupanja Evropskoj uniji i koja je uloga civilnog društva?
Pregovaranje o uslovima ne odnosi se na pregovoru o sadržajima, već o načinima za prihvatanja pravnih tekovina EU, koje su podeljene u 35 pregovaračkih poglavlja.
1. Skrining 2. Sadržajna faza - otvaranje i zatvaranje poglavlja 3. Zaključivanje ugovora o pristupanju.
Šta podrazumevamo pod kvalitetnom praksom i zašto je ona dobra za unapređenje zapošljivosti mladih?
Šta su to meke veštine koje danas posebno traže poslodavci: veština komunikacije, saradnja, asertivnost i veština razrešavanja konflikata.
Šta je lobiranje, ko su lobisti i kuda se oni kreću?
Kakav je pogled na budućnost iz istorijske perspektive?
Šta je to neposredna demokratija?